AUTOMATIC TRANSLATION OF OUR BLOG INTO YOUR LANGUAGE BY GOOGLE TRANSLATE:

Turkish English German Dutch Swedish Danish French Italian Russian Spanish Portuguese Arabic

26 Ιουλ 2019

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Αποκαταστάθηκε σε πρώην Πατριάρχη ο Ειρηναίος


Στην αποκατάσταση του πρώην Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίου προχώρησε την Παρασκευή η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Συγκεκριμένα, η Ιερά Σύνοδος, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Θεοφίλου, «ᾖρε ὁμοφώνως τήν καθαίρεσιν τοῦ μοναχοῦ Εἰρηναίου καί ἀποκατέστησε Αὐτόν εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, τό ὁποῖον ἐκέκτητο πρίν καί εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρῴην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀποδιδοῦσα εἰς Αὐτόν πλήρη τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν εἰς τό ἀξίωμα Αὐτοῦ τοῦτο.

Εἰς τήν ἀπόφασιν ταύτην ἤχθη ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος διά τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τό κάτωθι κείμενον:

«Σχέδιον περί τῆς ἀποφάσεως ἄρσεως τῆς καθαιρέσεως τοῦ μοναχοῦ Εἰρηναίου.

Ἐπειδή, ἡ τά πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συνέχουσα τάξις, ἡ κατά τούς κανόνας ὁρισθεῖσα, οἰκοδομεῖ καί προάγει τήν εἰρήνην, ἐν ᾗ ἀναπαύεται τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, «τό συγκροτοῦν τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», καί ἐπειδή οἱ ἱεροί κανόνες ἐθεσπίσθησαν ὑπό τῶν θείων Πατέρων «διά τήν ἰατρείαν τῶν παθῶν καί τήν θεραπείαν τῶν ψυχῶν», ἑπομένως καί διά τήν κατάλυσιν πάσης ἐμπαθοῦς καί ἰδιοτελοῦς ἐνεργείας ἀντιστρατευομένης τήν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, στοιχοῦσα ὑπευθύνως εἰς τάς κανονικάς ἐπιταγάς, ἐν τῷ πνεύματι τῶν μνημονευθεισῶν ἀνωτέρω κανονικῶν ἀρχῶν, ἤχθη, πρό δέκα καί τριῶν ἐτῶν, μετά πολλῆς θλίψεως, εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς καθαιρέσεως τοῦ προκατόχου Ἡμῶν Εἰρηναίου, μετενεχθέντος ἔκτοτε εἰς τήν τάξιν τῶν μοναχῶν. Παρά ταῦτα, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος οὐδέποτε ἐπαύσατο, μεθ’ ὑπομονῆς πολλῆς, νά ἐπιδεικνύῃ ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τόν εἰρημένον ἀδελφόν ἡμῶν, διό καί ἀνέπεμπεν ἀπαύστως ἐκτενεῖς ἱκετηρίους εὐχάς πρός τόν Θεόν ὑπέρ αὐτοῦ.

Ἐπειδή, ἡ κατάστασις τῆς ὑγιείας τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ἡμῶν ὁσημέραι ἐπιδεινοῦται, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, θεοκελεύστως συσκεπτομένη καί φιλανθρώπως ἐνεργοῦσα, κατά τήν ἐξουσίαν, ἥν ἔχει «ὁ τῆς ἰατρικῆς ἐν Πνεύματι ἐπιστήμης θεραπεύων», ἀποφασίζει ὁμοφώνως τήν ἄρσιν τῆς ἐπιβληθείσης εἰς τήν ἡμέτερον ἀδελφόν Εἰρηναῖον καθαιρέσεως, εὐχομένη ἐκτενῶς πρός «τόν Κύριον πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας», ὅπως ἐπιδαψιλεύσῃ εἰς αὐτόν καί εἰς πάντας ἡμᾶς τήν χάριν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον καί τόν Γραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Λύδδης κ. Δημήτριον, ἵνα ἀνακοινώσωσιν τήν ἀπόφασιν ταύτην εἰς τόν πρῴην Πατριάρχην κ. Εἰρηναῖον, νοσηλευόμενον κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῇ φροντίδι τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἐν Ἱεροσολύμοις Γαλλικόν Νοσοκομεῖον καί δεχόμενον τάς περιθάλψεις ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου» αναφέρει η Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, έκανε δεκτό το γραπτό αίτημα του πρώην Πατριάρχη Ειρηναίου να μεταφερθεί στο κέντρο Γεροντολογίας στο Δήλεσι.

Σύμφωνα με τη Romfea.gr, "ο πρ. Πατριάρχης Ειρηναίος, έχει μεταφερθεί για δεύτερη φορά στο Γαλλικό Νοσοκομείο Ιεροσολύμων, μετά από πνευμονικό οίδημα και καρδιακές αρρυθμίες, όπως έγραψε αμέσως το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr, μεταφερθείς πλέον με άνωθεν απόφαση, όχι στο Πατριαρχείο, αλλά στην Ιεριχώ, στο Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου.

Παρά τις φροντίδες του Ηγουμένου της Μονής Αρχιμ. Χρυσοστόμου, ο οποίος, ζήτησε από τον Πατριάρχη Ειρηναίο συγγνώμη για τον πόλεμο που του έκανε το 2005, και ο οποίος οδήγησε στην απομάκρυνση του Πατριάρχη από τον Θρόνο των Ιεροσολύμων, ωστόσο όμως ο καύσωνας της Ιεριχούς επιδεινώνει την κατάστασή Του επί τα χείρω.

Γι αυτό ο Πατριάρχης, ζήτησε με γράμμα Του, την βοήθεια του Ελληνικού Προξενείου, για να παραλάβει το διαβατήριό Του, το οποίο κατακρατείται από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και δεν Του δίδεται, προκειμένου να έλθει στην Ελλάδα, ζητώντας την συναντίληψη του Αρχιεπισκόπου, να του προσφερθεί αποκατάσταση της υγείας Του, στο κέντρο Γεροντολογίας που μόλις εγκαινίασε, την ώρα που ο ίδιος αργοπεθαίνει.

Σημειώνεται, ότι ο Πατριάρχης είναι άμισθος και ανασφάλιστος. Χθες και σήμερα το πρωί, η Αδελφή του, τον βρήκε να έχει πέσει στο πάτωμα, από το κρεβάτι προσπαθώντας κατά την νύκτα να σηκωθεί για λίγο.

Στο γράμμα Του αυτό, ο Πατριάρχης αναφέρει, όσα έχει πει στο παρελθόν, αλλά και τελευταία, ιδίως μετά τον ανίερο πόλεμο που δέχθηκε μέσω δικογράφων και δημοσιεύσεων του Πατριαρχείου, περί ευθύνης Του για την απώλεια περιουσίας του Πατριαρχείου στην Παλιά Πόλη των Ιεροσολύμων, και παραπέμπει στην πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου των Ιεροσολύμων.

Επίσης επισημαίνει ο πρ. Πατριάρχης στο γράμμα Του, την πολιτική ευθύνη των παραγόντων εκείνων, που του αφήρεσαν την Αναγνώριση, και δεν τον άφησαν να συνεχίσει την δίκη που είχε ξεκινήσει για την ακύρωση των συμφωνιών, οι οποίες πάσχουν για πολλούς λόγους και είναι άκυρες.

Το Προξενείο δεν δέχθηκε να παραλάβει το Γράμμα του Πατριάρχη, το οποίο προσκόμισε η Αδελφή Του, κ. Μαρία Χάλαρη, που βρίσκεται κοντά Του, για να Του συμπαρασταθεί, διότι υπογράφει ως Πατριάρχης Ειρηναίος, ούτε και άρεσε το περιεχόμενο του γράμματος, και οι πληροφορίες λένε ότι πρότειναν να υπογράφει με το λαϊκό του όνομα μόνον, για να ασχοληθούν μετά με την υπόθεση, και ότι αυτό είναι θέμα του Πατριαρχείου!

Για τον λόγο αυτό, με γράμμα της, μέσω της κόρης της στην Αθήνα, ανεψιάς και βαπτισιμιάς του Πατριάρχου, κ. Δήμητρας Χάλαρη, κατέθεσε χθες την επιστολή του Πατριάρχη, στους φορείς στους οποίους ο Πατριάρχης κοινοποιεί το Γράμμα, στην Ελλάδα, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, Εσωτερικών, και την Γενική Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας θρησκευτικών και προξενικών υποθέσεων του ΥΠΕΞ, ζητώντας την συνδρομή τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ πρ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ:":


Κάντε κλικ για μεγέθυνση
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Αρχική δημοσίευση στο My Samos Blog: www.my-samos.blogspot.com